බුද්ධික ප්‍රසන්න ද සිල්වා සෝම හිමියන්ගේ මෑණියන් හමුවේ.මහරගම නගර සභා අපේක්ෂක බුද්ධික ප්‍රසන්න ද සිල්වා මහතා පූජනීය ගංගොඩවිල සෝම හිමියන්ගේ මෑණියන් හමුවී තම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ලබා දී තිබේ.

එම අවස්ථාවේ එතුමිය ඔහුට ආශිර්වාද කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්, බුද්ධික ප්‍රසන්න ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ සෝම හිමියන් දැන වදාළ මඟ යමින් සුපිලිපන් මහරගමක් තනන ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සෝම හිමියන්ගේ මැණියන්ට පිලිගැන්වීමේ දී ඇය මා වැළඳ ගත්තෙ අප්‍රමාණ වු පුත්‍ර සෙනෙහයෙන් බවයි.

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.