බැඳුම්කර වාර්තාව ඉල්ලන්න රවී ජනපති ලේකම් කාර්යාලයට.


වත්මන් රජය යටතේ සිදුවූ මතභේදාත්මක බැඳුම්කර සිදුවීමට අදාළව පත්කළ ජනපති කොමිසමේ වාර්තාව ලබාගැනීම සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා ජනපති ලේකම් කාර්යාලයට යෑමට නියමිතය. 

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඔහු මෙසේ බැඳුම්කර වාර්තාව ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. 

No comments:

Ad
Powered by Blogger.