මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද වීමට හේතුව නැවත ගණනයක්?


මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ලබාදීම ප්‍රමාදවීමට හේතුව නැවත ගණනය සිදුවීමක් බවට වාර්තා වෙයි. 

ඇතැම් ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා හා මහ නගර සභා සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රධාන ලෙසම ඡන්දය නැවත ගණනය ඉල්ලා ඇති බව වාර්තාවෙයි.

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.