කලුතර නගර සභාව එජාපයට.

කලුතර නගර සභාවේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමත්ව ඇත. ඔවුන් ඡන්ද 8605ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රීධුර 9ක් හිමිකරගෙ ඇත.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.