ගෝඨා අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමේ නියෝගය තවත් දිගු කරයි.


හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය දේපළ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලමින් අභියාචනාධිකරණය නිකුත් කළ නියෝගය පෙබරවාරි 28 දා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට නියෝග කළේය.

ඒ රාජ්‍ය දේපළ පනත යටතේ තමාව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් ඇති බව සඳහන් කරමින් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ගොනු කළ පෙත්සමක් සලකා බලමිනි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.