හම්බන්තොට වරායට දැන් නැව් එයි : 2017 දී 183ක්.


මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය වෙත 2017 වසරේ දී නෞකා 183ක් පැමිණ ඇතැයි වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මෙම සම්පූර්ණ නෞකා ප්‍රමාණයෙන් නෞකා 175ක් ම භාණ්ඩ නෞකාවන් වේ.

එමෙන් ම එම වසරේ ම ටොන් 126,514ක් මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය වෙත ගොඩ බා ඇති අතර ටොන් 46,835ක් මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය වෙතින් නැව්ගත කොට ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.