පළමුව රජයේ ස්ථාවරය - නායකත්වයේ වෙනසක් නෑ.


පවතින දේශපාලන අර්බුදය හමුවේ පළමුව රජය ස්ථාවර කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අවධානය යොමුව තිබෙන බව වාර්තා වෙයි. 

ඒ එක්සත් පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන් අද (15දා) පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය.

ඉන් අනතුරුව පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙයි. නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු නොකිරීමටත් මෙහිදී එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.