කොළඹ වරායේ බහලුම් මෙහෙයුම් ඉහළට.

2017 වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා වූ මාස 09ක කාලය තුළ කොළඹ වරායේ බහලුම් මෙහෙයුම් ධාරිතාවය 6.8%ක වර්ධනයක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

එය 2016 වසර හා සන්සන්දනය කිරීමේ දී ප්‍රතිනැව්ගත බහලුම් ධාරිතාවය විස්සේ සම ඒකක 3,245,389 සිට 3,464,719දක්වා 6.8%කින් වර්ධනය වී ඇත.

එමෙන් ම 2017 වසරේ මාස 9ක කාල සීමාව තුළ කොළඹ වරායේ දේශීය බහලුම් ධාරිතාවය 7.5%කින් වර්ධනය වී ඇත.

එය 2016 වසර හා සන්සන්දනය කිරීමේ දී 2017 වසරේ සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ කොළඹ වරායේ නැව්බඩු ටොන් ප්‍රමාණය ටොන් මිලියන 61,103 සිට 65,705දක්වා 7.5%කින් වර්ධනය වී ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.