එජාපය පසුබැස්සේ ඇයි? එජාප නායකතුමාට ලිපියක්.


මැතිවරණ ප‍්‍රතිඵල නිකුත් වීමත් සමග පාක්ෂිකයකු විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා සහ පක්ෂයේ ඉහළ නිළධාරීන් අමතමින් ලිපියක් යවා ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.