පුංචි ආණ්ඩු මාර්තු 06 සිට වැඩ.


පළාත්පාලන ආයතන ධුර කාලය ලබන මස 6 වැනිදා ආරම්භ විය යුතු බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එච්. ටී. කමල් පත්මසිරි මහතා පවසයි.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා අදාළ ගැසට් නිවේදනය පළ කිරීමෙන් පසුව මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.

කාන්තා නියෝජනයේ ඇති ගැටලු මේ සභාවන් ආරම්භ කිරීමට කිසිදු බාධාවක් නොවන බවද ලේකම්වරයා පවසා සිටී. 

No comments:

Ad
Powered by Blogger.