මුදල් විශුද්ධීකරණයට යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රීි ලංකාව අසාදුගත කරයි.


මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම යටතේ ශ්‍රී ලංකාව අසාදු ලේඛනගත කිරීමට යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කර ඇත.

මුදල් විශුද්ධිකණයට හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමේ කටයුතුවලට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබීම හේතුවෙන් මෙම තීරණයට එළඹ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ටියුනීසියාව හා ට්‍රිනිඩෑඩ් ඇන්ට් ටොබැගෝ මෙසේ අසාදු ගත කර ඇති රටවල් අතරට එක්ව සිටියි.

 ඒ සඳහා පැවැති ඡන්ද විමසීමේදී යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 376ක්, විපක්ෂව ඡන්ද 283ක් ලැබී ඇති අතර28ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටි බව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව සඳහන් කරයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.