එන්න, ඡන්දෙ දාන්න...


අද දින උදෑසන 07:00 සිට සවස 04:00 දක්වා ඔබට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකියි.

ඔබ කැමති පක්ෂයේ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමේ නම සහ ලකුණ ඉදිරියෙන් කතිරය ගැසීම මගින් ඔබට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකියි.

ජන්ද කාඩ්පත අනිවාර්ය නැත. ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ නම සඳහන්ව ඇත්නම් ඔබට ඡන්දය හිමිය.

අනන්‍යතාවය සනාත කළ හැකි වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පත/ වලංගු ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය/ වලංගු තැපැල් හැඳුනුම්පත / වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය/ විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත/ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් සහතික කරන ලද තාවකාලික හැඳුනුම්පත රැගෙන යාම අනිවාර්ය වේ.

ඡන්දය ඔබේ අයිතියකි එයටත් වඩා ඔබේ වගකීමකි!

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.