අගමැති බලතල තවදුරටත් කප්පාදුයි : ගලවා ඇත්තේ මහ බැංකුව පමණක් නොවේ.


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇමැති ධුරය දරණ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ තිබෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පවරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

මෙම ආයතන දෙක මුදල් අමාත්‍යංශය යටතේ පැවැති ආයතන දෙකක් වන අතර 2015 අගෝස්තු මාසයේ සිට ජනාධිපතිවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතට පත් කරනු ලැබ තිබිණි.

කෙසේ වෙතත් ඊයේ යළිත් ජනාධිපතිවරයා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් එම ආයතන මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පත් කළේය.

Ad
Powered by Blogger.