පූජ්‍ය දරණාගම කුසලධම්ම නාහිමියෝ අපවත් වෙති.


කොළඹ, ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරාධිපති, 'බෞද්ධයා' නාළිකාවේ සභාපති, පූජ්‍ය දරණාගම කුසලධම්ම නාහිමියෝ අපවත් වෙති.

අපවත් වනවිට උන්වහන්සේ 54 වැනි වියේ පසුවූහ.


කුසලධම්ම හිමි ගිලන්වෙලා : නාලිකාව කොල්ල කන්න යයි.

Ad
Powered by Blogger.