තවත් සාකච්ඡාවක් : අගමැති ඇතුළු UNP මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් හදිසියේ ම ජනපති නිල නිවසට


ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් සඳහා අගමැති ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් ජනාධිපති නිල නිවසට පැමිණ තිබේ.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුරට තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න..

Ad
Powered by Blogger.