මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ FCID අත්අඩංගුවට.


හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.


Latest Video

Powered by Blogger.