ඩොලර්, රන් සංචිත පහළට.


2018 මාර්තු මාසය තුළ දී නිල සංචිත වත්කම්වල අඩුවීමක් වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සතිපතා ආර්ථික විමර්ෂන වාර්තාවෙහි මේ බව සඳහන් වේ.

2018 මාර්තු 31 දින වන විට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම් වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 7,309.11 ක් ලෙසින් වාර්තා වී ඇත. මේ අනුව 2018 පෙබරවාරි 28 දිනට පැවති ඩොලර් මිලියන 7,922.37 හා සැසඳීමේ දී ඩොලර් මිලියන 613.26 කින් මාර්තු මාසය තුළ දී නිල සංචිත වත්කම් පහළ ගොස් තිබේ.

මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත් විදේශ විනිමය සංචිතයේ පහළ යාමයි. 2018 පෙබරවාරි 28 දිනට ඩොලර් මිලියන 6,906.46 ක විදේශ විනිමය සංචිත ප්‍රමාණයක් පැවති අතර එය මාර්තු 31 දින වන විට ඩොලර් මිලියන 6,343.17 ක් දක්වා ඩොලර් මිලියන 559.23 කින් අඩු වී ඇත.

මේ අතර පෙබරවාරි මාසය අවසානයේ දී පැවති රන් සංචිතයේ වටිනාකම ද ඩොලර් මිලියන 945.07 සිට ඩොලර් මිලියන 894.73 ක් දක්වා ඩොලර් මිලියන 50.34 කින් 2018 මාර්තු මාසය තුළ දී පහළ ගොස් තිබේ.


Latest Video

Powered by Blogger.