මිලියන අනූදාහක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්වල හිරවෙලා.


ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු විසින් නිකුත් කර ඇති ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා 2018 පෙබරවාරි මාසය අවසානයේ දී ගෙවීමට ඇති මුළු හිඟ මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 88,927 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වාර්තා පෙන්වා දේ.

මෙම හිඟ මුදල් ප්‍රමාණය 2018 ජනවාරි මාසය අවසානයේ දී රුපියල් මිලියන 88,862 ක් ලෙසින් වාර්තා වූ අතර මේ අනුව පෙබරවාරි මාසය තුළ දී පමණක් රුපියල් මිලියන 65 කින් එය ඉහළ ගොස් තිබේ.

2017 වසර අවසානයේ දී ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා පැවති සමස්ත හිඟ මුදල රුපියල් මිලියන 88,487 කි. එය ජනවාරි මාසය තුළ දී රුපියල් මිලියන 375 කින් වර්ධනය වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ 2018 පෙබරවාරි මාසය අවසානයේ දී මෙරට සක්‍රීය මුළු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ප්‍රමාණය 1,488,341 ක් බවයි.


Ad
Powered by Blogger.