වසා දැමූ බලාගාර තුනකින් කෝටි 5500ක විදුලිය ගන්න යයි.


ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි විදුලි  අර්බුදයකට මුහුණදීම සඳහා යැයි පවසමින් රුපියල් කෝටි 5500ක පාඩුවක් ලබමින් පෞද්ගලික බලාගාර තුනකින් විදුලිය මිලදී ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබේ.

පෞද්ගලික අංශයට අයත් දැනට වසා දමා තිබෙන බලාගාර තුනකින් විදුලිය මිලදී ගැනීමට නියමිත අතර අදාල ගිවිසුම්වලට අනුව මූලික ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස එම රුපියල් කෝටි 5500 වසර තුනක් ඇතුළත ගෙවීමට නියමිත බව ද වාර්තාවේ.

මෙම බලාගාර තුන මීට වසර 10කට 15කට පෙර ලංවිම සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹ ලංවිමට විදුලිය ජනනය කර දුන් අතර එම කාලය තුල අදාල ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ලංවිම මගින් මූලික ප්‍රාග්ධන වියදම් ද කොටස් වශයෙන් ගෙවා නිම කර තිබිණි.

ඉන් පසුව හදිසි විදුලිය අවශ්‍යතා මත මීට වසර දෙකකට පමණ ඉහතදී තවත් මාස හයක් විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා එම බලාගාර තුන සමඟ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ගිවිසුමකට එළැඹී තිබිණ.

එම දෙවැනි ගිවිසුම ද නිමවී වසර දෙකක් පමණ ගතවී ඇති අතර එම කාලය තුළ බලාගාර තුන වසා දමා තිබේ.

ගිවිසුමට අනුව කාලය නිමවූ පසු එම බලාගාර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට පවරා ගත යුතු නමුත් එසේ නොකර ලංකා විදුලි බල පනත පවා උල්ලංඝණය කරමින් එම බලාගාරවලින් විදුලිය මිලදී ගැනීමට තීරණය කිරීම ගැටළු සහගත බව ද ලංවිම ආරංචි මාර්ග කසඳහන් කරයි. 

Ad
Powered by Blogger.