කොළඹ හැදෙන හැටි : කොළඹට අලුත් යුව-නගර 5ක්.


අඩු ආදායම් පවුල් වෙනුවෙන් හා මධ්‍යම පාන්තික ජනතාව වෙනුවෙන් හා කොළඹ නගරය අලංකරණය වෙනුවෙන් මාලිගාවත්ත නිවාස සංකීර්ණය මෙන් 10 ගුණයක් විශාල නව යුව නගර 05ක් ඉදිකරන බව මහා නගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන ඇමැති පාඨලි චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

දෙමටගොඩ, හේණමුල්ල, මාලිගාවත්ත, කොලොන්නාව, කිරුළපන ප්‍රදේශවල මෙම යුව නගර ඉදිකරමින් පවතින බව ද ඇමැතිවරයා කියයි.

කොළඹ නගරයේ නිවාස ඉදිකිරීමට හා බත්තරමුල්ලේ නව පරිපාලන ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණ 3ක් ඉදිකිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් රුපියල් මිලියන 37000ක මුදලක් වැය කිරීමට ද බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන හා මහා නගර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි.

ඒ අනුව බත්තරමුල්ලේ සෙත්සිරිපාය අංක 3 ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඇතුළු නව ගොඩනැගිලි 3 ක් ඉදිවන අතර ඒ සඳහා වෙන්කළ මුදල රුපියල් මිලියන 25000 කි.

කොළඹ නගරයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට ඉදිරියේදී නව නිවාස සංකීර්ණ රැසක් ඉදිකරන බවත් එක් පවුලක් වෙනුවෙන් ලක්ෂ 50 ක් වැය කරන බවත් කොළඹ නගරයේ අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ නිවාස ප්‍රශ්න විසඳීමට ඉදිරි වසර 3 ඇතුළත කටයුතු කරන බවත් මහා නගර සංවර්ධන හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

Ad
Powered by Blogger.