ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි.

ජාතික රූපවාහිනී සේවයේ සභාපති රවී ජයවර්ධන මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. 

ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙත යොමුකර ඇත. 

පෞද්ගලික හේතුවක් මත ඔහු සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.