ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් මන්නාරමට සුළං බල උද්‍යානයක්


වර්තමානය වන විට විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විකල්ප ප්‍රභවයන් කෙරෙහි ගෝලීය අවධානය යොමු වී ඇති අතර, පොසිල ඉන්ධන මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය මිල අධික හා පාරිසරික වශයෙන් අහිතකර කටයුත්තක් බවට පත්ව ඇත. සුළං මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය හා සූර්යය ශක්තිය මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය මේ හේතුවෙන් ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතියි.

ඉන්දියන් සාගරයෙන් වට වූ දූපතක් වීම හේතුවෙන් හා සුළං හමා යන කලාපයක පිහිටා තිබීම හේතුවෙන් විදුලි බලය නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රමාණවත් සුළං ශ්‍රී ලංකාවේ සුලබ වේ.

මහා පරිමාණ සුළං බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සුළං බල උද්‍යාන ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර එහි ප්‍රථම පියවර ලෙස මන්නාරම දූපතේ මෙගා වොට් 100ක ධාරිතාවකින් යුත් සුළං බල උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමට අවශ්‍ය මූලික ක්‍රියා මාර්ග මේ වන විට ගෙන තිබේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබා දීමට නියමිතය.

ඒ අනුව, අවශ්‍ය අනෙකුත් යටිතල පහසුකම්ද සහිතව මන්නාරම දූපතේ මෙගා වොට් 100ක ධාරිතාවකින් යුත් සුළං බල උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Ad
Powered by Blogger.