සාගල ජර්මන් ගිහින් බුකි ගේමකට සැරසේ?

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ, තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා ජර්මනියේ බවාරියා හි පිහිටි Christian Socialist Union පක්ෂයේ මූලස්ථානයට ගොස් තිබේ.

එහි ගිය ඇමතිවරයා එහි මහලේකම් මාර්කස් බ්ලූම්  මහතා හමුවී සාකච්ජා  කර ඇති අතර එහිදී පක්ෂයේ සමාජ මාධ්‍ය ඒකකය ඇතුළු කාර්යාල සංකීර්ණය ද නිරීක්ෂණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.Ad
Powered by Blogger.