වරාය අධිකාරියට 2017දී බිලියන 45.6ක ආදායමක්.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 2017 වසරේදී රුපියල් බිලියන 45.6ක ආදායමක් උපයා ඇති බවත් එය 2016 වසරට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු වර්ධනයක් බවත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

2017 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය බදු ගෙවීමෙන් පසුව රුපියල් බිලියන 13.3ක ශුද්ධ ලාභයක් උපයා ඇති බවත් 2016 වසරේදී එම අගය රුපියල් බිලියන 1.03ක් බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

එසේම 2018 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවත්වාගෙන යන ජයබහාලු පර්යන්තය 15.3%ක වර්ධනයක් අත්පත්කරගෙන ඇති බවද ඔවුන් පවසයි.

ප්‍රාදේශීය වරායන් ලෙස ගත්විට ගාල්ල හා ත්‍රිකුණාමල වරායන්ද ලාභ උපයා ඇති බවත් කොළඹ වරායේ සමස්ත වර්ධනය 16.2ක් බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරත් දැක්වෙයි.

Ad
Powered by Blogger.