මාධ්‍ය නිදහස රකින ලෙස, වෘත්තිය වෙබ් මාධ්‍යවේදින්ගේ සංගමය ඉල්ලයි.


Infosrilankanews වෙබ්අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට පනවා ඇති බාධාව පිළිබඳව වෘත්තිය වෙබ් මාධ්‍යවේදින්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන් රජයට බලකර ඇත්තේ යහපාලන රජය ස්ථාපිත කිරිමේදි ලබාදුන් මාධ්‍ය නිදහස පිළිබදව පොරොන්දු වලින් කිසි ලෙසකින් බැහැර නොයන ලෙසයි.

සම්පුර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්,

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.