මාධ්‍ය නිදහස රකින ලෙස, වෘත්තිය වෙබ් මාධ්‍යවේදින්ගේ සංගමය ඉල්ලයි.


Infosrilankanews වෙබ්අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට පනවා ඇති බාධාව පිළිබඳව වෘත්තිය වෙබ් මාධ්‍යවේදින්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන් රජයට බලකර ඇත්තේ යහපාලන රජය ස්ථාපිත කිරිමේදි ලබාදුන් මාධ්‍ය නිදහස පිළිබදව පොරොන්දු වලින් කිසි ලෙසකින් බැහැර නොයන ලෙසයි.

සම්පුර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්,

Ad
Powered by Blogger.