කිරිපිටි මිලත් වැඩිවෙයි


ග්‍රෑම් 400 ආනයනික කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 20කින් හා කිලෝග්‍රෑම් එකක ආනයනික කිරි පිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 50කින්ද වැඩි කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව ඇනුමැතිය දී ඇත.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.