වාසිදායක නොවූ මාර්ගවල ගුවන්ගමන් ශ්‍රීලංකන් අලාභයට හේතුවෙලා.

තාවකාලික මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අනුව, ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ දුර්වල මූල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය අඛණ්ඩව පැවති අතර, එහි මෙහෙයුම් අලාභය 2016 වසරේ දී වාර්තා වූ රුපියල් බිලියන 10.4 ට සාපේක්ෂව 2017 වසරේ දී රුපියල් බිලියන 13.7 ක් විය.

ආදායම රුපියල් බිලියන 148 ක් දක්වා සියයට 12.3 කින් ඉහළ ගිය ද මෙහෙයුම් වියදම රුපියල් බිලියන 161.7 ක් දක්වා සියයට 13.7 කින් ඉහළ යෑමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය අඛණ්ඩව අලාභ වාර්තා කළේය.

ආර්ථිකමය වශයෙන් වාසිදායක නොවූ මාර්ගවල අඩු මගී ආසන පිරීමේ අනුපාතය (load factor) ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ මෙම අලාභයට හේතු විය. එබැවින් 2018 වසරේ දී නවදිල්ලිය, හයිද්‍රාබාද් සහ ලාහෝර් දක්වා ගමන් වාර ඉහළ නැංවීමටත්, සීෂෙල්ස්, මාලේ සහ ගෑන් දූපත්වලය පවත්නා ගමන්වාර අඩු කිරීමටත්, චීනයේ කුන්මින්ග් වෙත පවත්නා ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමටත් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය සැලසුම් කර ඇත.

තවද, 2017 ඔක්තෝබර් 29 දින සිට මෙල්බර්න් දක්වා දිනපතා, සෘජු ගුවන් ගමන් සේවාවක් දියත් කරමින් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය විසින් සිය ගුවන් මාර්ග ජාලය පුළුල් කිරීමට තවත් වැදගත් පියවරක් ගන්නා ලසී. මේ අතර, 2017 වසර අවසානයේ දී ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන්යානා ඇණිය පුළුල් බඳ සහිත ගුවන්යානා 13 කින් ද, පටු බඳ සහිත ගුවන්යානා 14 කින් ද සමන්විත වූ අතර, එය මෙම ගුවන් සේවය සතුව මේ දක්වා පැවති විශාලතම ගුවන්යානා ඇණිය විය.

තවද, 2017 වසරේ දී ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය විසින් මෙහය වූ මුළු ආසන ධාරිතාව සියයට 7 කින් ඉහළ ගියේය. මේ අතර, ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ මූල්‍ය ශක්‍යතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපදේශන සේවා සපයා ගලැනීමට 2017 වසරේ දී රජය විසින් ‘යෝජනා කැඳවීමක්‘ (Request for Proposal) කර ඇත.

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ වත්මන් ව්‍යාපාර ආකෘතිය ස්වාධීනව අධ්‍යයනය කිරීමටත්, යෝජිත රාජ්‍ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වය සඳහා සුදුසු අපේක්ෂකයින් හඳුනා ගැනීම මගින් ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහාය දැක්වීමටත් ප්‍රධාන උපදේශකයෙකු පත් කෙරිණි.


Ad
Powered by Blogger.