ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් ලක්ෂ 7 ක් වැඩියි.

2017 වසරේ මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය මිලියන 21.4 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර වාර්ෂික ජනගහන වර්ධන වේගය 2016 වසරේ පැවති සියයට 1.1 ක අගයෙහි නොවෙනස්ව පැවතිණි. මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනයෙන් මිලියන 10.4 ක් (සියයට 48.4ක්) පුරුෂයන් වන අතර මිලියන 11.1 ක් (සියයට 51.6 ක්) ස්ත්‍රීන් විය.

2017 වසරේ දී වයස අවුරුදු 15 ට අඩු, අවුරුදු 15-59 දක්වා සහ අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි වයස් කාණ්ඩවල ජනගහනය මුළු ජනගහනයෙන් පිළිවෙලින් 25.2% ක්, 62.4% ක් සහ 12.4% ක් විය.

2016 වසරේ දී 338 ක්වූ ජන ඝනත්වය සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල දායකත්වයෙන් 2017 වසරේ දී 342 දක්වා අඛණ්ඩව ඉහළ ගියේය. ද.දේ. නිෂ්පාදිතයට ප්‍රමුඛතම දායකත්වය සපයන බස්නාහිර පළාත, 2017 වසරේ දී මුළු මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනයෙන් 28.4% ක් නියෝජනය කළ අතර මධ්‍යම, දකුණ සහ වයඹ පළාත් පිළිවෙලින් 12.7% ක, 12.2% ක සහ සියයට 11.7 ක දායකත්වයක් ලබා දෙන ලදී.

2017 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවෙහි මෙම තොරතුරු අන්තර්ගත වේ.

Ad
Powered by Blogger.