අලාභ ලැබූවත් ලංකා IOC කොටස්කරුවන්ට සලකයි.

ලංකා IOC සමාගම ඊයේ (08) දිනයේ දී සිය කොටස් හිමියන් වෙත එක් කොටසක් වෙනුවෙන් සත 65 ක ලාභාංශයක් ලබා දෙන බවට නිවේදනය කරනු ලැබීය.

2017/18 මූල්‍ය වර්ෂය වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන පළමු හා අවසාන ලාභාංශය ලෙසින් මෙය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් 2017/18 මූල්‍ය වර්ෂයේ දී ලංකා IOC සමාගම රුපියල් මිලියන 755 ක අලාභයක් වාර්තා කර තිබේ.

2016/17 මූල්‍ය වර්ෂයේ දී සමාගම රු. බිලියන 3 ක ලාභයක් වාර්තා කළ අතර එහිදී කොටසක් වෙනුවෙන් රු. 1.25 ක ලාභාංශයක් ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

සමාගමක් අලාභ ලබන අවස්ථාවක දී එහි කොටස්කරුවන් හට ලාභාංශ ලබාදීම සුවිශේෂී තත්ත්වයකි.

ලංකා IOC අලාභ රු. මිලියන 500 කින් පහළට

2018 ජනවාරි - මාර්තු මූල්‍ය කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ලංකා IOC පීඑල්සී වාර්තා කර ඇති බදු ගෙවීමෙන් පසු සමස්ත අලාභය රු. මිලියන 103.36 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ. 2017 ජනවාරි - මාර්තු කාර්තුවේ දී සමාගමේ අලාභය රු. මිලියන 647.05 ක් ලෙසින් සටහන් වන අතර මේ අනුව පසුගිය කාර්තුවේ දී රු. මිලියන 543.69 කින් අලාභ අඩු කර ගැනීමට ලංකා IOC සමාගම සමත් වී ඇත.

මෙම කාර්තුවේ දී සමාගමේ ආදායම රු. බිලියන 20.33 සිට රු. බිලියන 23.81 ක් දක්වා 17% කින් වැඩි වී ඇති අතර මෙහෙයුම් අලාභය රු. මිලියන 916.5 සිට රු. මිලියන 299.14 ක් දක්වා අඩු වී ඇත.

කෙසේ වෙතත් 2016/17 මූල්‍ය වර්ෂය වෙනුවෙන් ලංකා IOC සමාගම රුපියල් බිලියන 3 ක බදුගෙවීමෙන් පසු ලාභයක් වාර්තා කර තිබුණ ද 2017/18 මූල්‍ය වර්ෂයේ දී එය රුපියල් මිලියන 755.56 ක අලාභයක් ලෙසින් සටහන් වේ.

2017 ජනවාරි-මාර්තු කාර්තුවේ දී සටහන්ව ඇති රුපියල් මිලියන 5.87 ක්වූ වෙනත් මෙහෙයුම් ආදායම් පසුගිය කාර්තුවේ දී රුපියල් මිලියන 236.69 ක් දක්වා ඉහළ නැග තිබීමත්, 2017 ජනවාරි-මාර්තු කාර්තුවේ දී රුපියල් මිලියන 269.12 ක් ලෙසින් සටහන් වූ පරිපාලන වියදම් ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 12.86 ක් දක්වා 2018 ජනවාරි-මාර්තු කාර්තුවේ දී පහළ බැස තිබීමත් ලංකා IOC පීඑල්සී මූල්‍ය ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණයේ දී දැකිය හැකි විශේෂ කරුණකි.


මේ අතර පසුගිය මාර්තු 24 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ලංකා IOC සමාගම විසින් මෙරට තුළ අලෙවි කරන ඉන්ධන වර්ග කිහිපයකම මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට පියවර ගනු ලැබීය. එහිදී ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු. 9 කින් වැඩි කෙරුණු අතර ඒ අනුව නව මිල රු. 126 ක් වේ. තව ද රු. 95 ක්ව පැවති ඩීසල් ලීටරයක් රු. 100 ක් දක්වා රු. 5 කින් ඉහළ දමනු ලැබීය.


Ad
Powered by Blogger.