2018 පළමු කාර්තුවේ, රාජ්‍ය සේවයට 9,851ක් බඳවාගෙන.2018 පළමු කාර්තුව තුළ රාජ්‍ය අංශය සඳහා 9,851ක් අලුතින් බඳවා ගෙන ඇතැයි රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යමණ්ඩල පිළිබඳ 2018 වර්ෂයේ පළමු වන කාර්තුවේ වාර්තාව සදහන් කරයි.

රාජ්‍ය සේවකයින් 7,755ක් විශ්‍රාම ගැන්වීම්, ඉල්ලා අස්වීම්, සේවය අතහැර යාම්, තනතුරින් පහ කිරීම් හෝ මියයෑම නිසා රාජ්‍ය අංශයෙන් ඉවත් වී තිබෙන බවත්. අනුමත කාර්යමණ්ඩලයෙන් පරිබාහිරව පළාත් සභා විසින් 7,840ක සංඛ්‍යාවක් සේවයේ යොදවා ඇති බවත්, එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය. රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යමණ්ඩලයේ සිදුවන වෙනස්වීම් යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගෙන යා යුතු අතර, එම තොරතුරු සලකා බැලීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

රාජ්‍ය අංශයේ සියලුම ආයතන ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියකට අනුගත වීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳවත් එමඟින් පෙන්නුම් කර ඇති අතර . අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන මඟින් ඉදිරිපත් කර තිබූමෙම තොරතුරු අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලද අතර, නියමිත අනුමැතියකින් තොරව අනුමත කාර්යමණ්ඩලයට පරිබාහිරව බඳවා ගෙන ඇති සේවකයින් පිළිබඳව එම ආයතනවල ප්‍රධානීන් විසින් වගකිවයුතු බවද ඇමැති මණ්ඩලය විසින් අවධාරණය කර තිබේ.

- ඇමැති මණ්ඩලය විසින් මීට පෙර එළඹ ඇති තීරණය පරිදි සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරින් බඳවාගැනීම්, ස්ථාන මාරුවීම්, සේවය අතහැර යැම්, තනතුරෙන් පහකිරීම්, විශ්‍රාමගැනීම්, ඉල්ලා අස්වීම් සහ මියයාම් වැනි කරුණු හේතුවෙන් රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යමණ්ඩලයේ සිදුවන වෙනස්වීම් යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගෙන යා යුතු අතර, එම තොරතුරු ,සලකා බැලීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

Ad
Powered by Blogger.