දයාන්ගේ පට්ටමට ගත්ත ගමන් තට්ටු වෙයි ද?රජයේ ආයතන 07කට අලුතින් පත් කළ ප්‍රධානීන්ගේ ‘‘පැටිකිරිය‘‘ සොයා බැලීමට පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

මෙසේ කරුණු සොයා බැලීමට යන්නේ රුසියාව සඳහා අලුතින් පත් කළ ශ්‍රි ලංකා තානාපති ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක, ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිතියින්ගේ සභාපති  මහාචාර්ය දයා එදිරිසිංහ, රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභහපති කේ.ඩබ්ලිව් ශාන්ත බණ්ඩාර , ජාතික පශූ සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.මුතුවිනයාගම් ,  ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති ජේ.ටී.එස්.ටී කාරියවසම් , ශ්‍රි ලංකා ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නුවන් ප්‍රසන්න මාධව ආරච්චි හා ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ සභාපති හේමාල් ගුණසේකර යන මහත්වරුන් සම්බන්ධයෙනි.

මේ පත් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යම් විරෝධයක් ඇත්නම් ලබන 26 වැනිදාට පෙර ඒ විරෝධතා දැනුම් දෙන්නැයි පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව මහජනතාව ගෙන් විවෘත ඉල්ලීමක් කරයි.

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ කර්තව්‍යය:

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් නිශ්චය කරනු ලබන යම් තනතුරකට පත්කරනු ලැබ ඇති හෝ නම් කරනු ලැබ ඇති යම් තැනැත්තකුගේ යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කරනු ලැබීම සහ එම තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ කර්තව්‍යයයි.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, විදේශීය දූත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් සහ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන තෝරා ගත් සංස්ථාවල සභාපතිවරුන් යනාදී තනතුරු සඳහා තැනැත්තන් පත්කරන ලද්දා වූ හෝ නිලයක් දැරීමට නම් කරන ලද්දා වූ හෝ අවස්ථාවකදී, තෙමසක කාලයක් තුළ ඔවුන්ගේ යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම සිදුකළ යුතුය.

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සිය කර්තව්‍යය ඉටුකිරීම ලැබීම සඳහා කාරක සභාව ඉදිරියට තැනැත්තන් කැඳවා පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද, යම් ලිපිලේඛන, පොත්, වාර්තා හෝ වෙනත් ලේඛන ගෙන්වා ගෙන පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද, (2) වැනි ඡේදයේ සඳහන් කර ඇති එවැනි යම් තැනැත්තකුගේ යෝග්‍යතාව පූර්ණ වශයෙන් පරීක්ෂා කරනු ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි සියලු කටයුතු කරනු ලැබීමට ද කාරක සභාවට බලය ඇත.

Ad
Powered by Blogger.