කුඩා පෙට්‍රල් රථ හා හයිබ්‍රිඩ් රථ ආනයනය ඉහළ ගිහින්.2018 මාර්තු මාසයේදී කුඩා පෙට්‍රල් මෝටර් රථ සහ දෙමුහුන් රථ (හයිබ්‍රිඩ්) ආනයනය ඉහළ යෑම හේතුවෙන් පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා වන රථවාහන ආනයන වියදම් 2017 අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව දෙගුණයකට වඩා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබිඹු කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙම තොරතුරු අනාවරණය කර ඇත.

2018 මාර්තු මාසයේදී ආනයනය වියදම ඇ.ඩො.මිලියන 1,979ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රථ වාහන ආනයනය සඳහා පමණක් ඇ.ඩො.මිලියන 150ක වියදමක් පෙන්වයි. 2017 අනුරූප මාසයේ රථ වාහන ආනයන වියදම ඇ.ඩො.මිලියන 74.5කි.

එමෙන්ම, මෙම වසරේ ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා රථ වාහන ආනයනය සඳහා ඇ.ඩො.මිලියන 358.8ක වියදමක් දරා ඇති අතර, එය 2017 අනුරූප කාල පරිච්ඡේදය සඳහා ඇ.ඩො.මිලියන 191.9ක් පමණි.

Ad
Powered by Blogger.