විදෙස් ආයෝජනයට කැමති සමාගම්වලට බිලියන 10ක මූල්‍ය පහසුකම්.
විදේශීය රටවල ව්‍යාපාරික කටයුතු ව්‍යාප්ත කිරීමට කැමැත්ත දක්වන දේශීය මහා පරිමාණ පුද්ගලික සමාගම් සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක සංවර්ධන මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමට රජය සැලසුම් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

අගමැතිවරයා මෙසේ ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ආයතනයේ වාර්ෂික මහා සභාව අමතමිනි. මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් සංවර්ධන මුල්‍ය සංස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීමට පෙර රජය රු. බිලියන 10ක් පෞද්ගලික අංශයට මුදා හරිනු ඇති බවත් පෞද්ගලික අංශයට අතිරේක අරමුදල් අවශ්‍ය වුවහොත්, එම සීමාව ඉහළ දැමීමට රජය කැමැත්තෙන් සිටින බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

විශාල පරිමාණ පෞද්ගලික කර්මාන්තවලට සහාය ලබා දීමට අවශ්‍ය අතර සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාවක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය බව පැවසූ අගමැතිවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශය මහ බැංකුව සහ රාජ්‍ය බැංකු දෙකක් සමඟ එක්ව අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකා සකස් කරමින් සිටින බව අනාවරණය කළේය. ඊට පෙර නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන රුපියල් බිලියන 10ක සංවර්ධන මුදල කීදෙනෙකු භාවිතා කරනු ඇත්දැයි බලා සිටින බව ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Ad
Powered by Blogger.