ග්‍රීසිය සහ ඉතාලිය සමඟ ද්විපාර්ශ්වික ගුවන් සේවා.ග්‍රීසිය සහ ඉතාලිය යන රාජ්‍යයන් සමඟ වන, කෙටි අත්සන් තබන ලද ගුවන්‍ සේවා ගිවිසුම්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලයලත් නියෝජිතයෙකු ලවා අත්සන් කර, එම ගිවිසුම් බලාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර ගැනීම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Latest Video

Powered by Blogger.