හදිසි දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් කොටුව උණුසුම් : ප්‍රධාන මාර්ගය වසයි.


දුම්රිය සේවකයින්ගේ වැඩ වර්ජන හේතුවෙන් මේ වන විට කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට ජනතාව කලහාරි ලෙස හැසිරෙමින් සිටියි.

මේ හේතුවෙන් දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට වාහන ගමනා ගමන මන්තීරු දෙකම වසා දමා තිබේ.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.