විපක්ෂනායක ධූරය සම්බන්ධන්ටමයි.



විපක්ෂනායක ධුරය දෙමළ ජාතික සංවිධානයේ ආර්.සම්බන්ධන් මහතාටම ලබාදීමට කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව අද (10) රැස්වු අවස්ථාවේ දී විපක්ෂනායක ධුරය ගැන තීරණය පාර්ලිමේන්තුවේ දැනුම් දුන් විට කතානායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ආර්.සම්බන්ධන් මහතා දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත්ව දැනට විපක්ෂනායක ධුරයේ කටයුතු කරයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.