ජාතික හැඳුනුම්පතට 100 ක ගාස්තුවක්.පළමු වරට ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමේ අයැදුම් පත්‍රයක් සඳහා සැප්තැම්බර් පළමු වන දා සිට රුපියල් 100ක මුදලක් අය කරන බව රජය පවසයි.

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මේ බව නිවේදනය කළේ ය.

ඊට අමතරව ජාතික හැඳුනුම්පතක සංශෝධිත අනු පිටපතක් නිකුත් කිරීම සඳහා ලබන පළමු වන දා සිට රුපියල් 250ක මුදලක් අය කෙරේ.

මේ යටතේ කල් ඉකුත් වූ ජාතික හැඳුනුම්පතක් වෙනුවට නව හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම සඳහා ද රුපියල් 100ක පමණ මුදලක් අය කරන බව එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් ය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.