සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතියෙන් මිනිත්තු 10 කට වරක් දුම්රියක්.


කොළඹ වාහන තදබදයට විසඳුමක් වශයෙන් යෝජිත කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ මාවත කිලෝ මීටර 16 ක දිගින් හා නැවතුම් පොළ 16 කින් සමන්විත වන සේ ඉදි කෙරෙන බව එහි පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව පවසනවා.

මාලඹේ ඩිපෝ අංගනයේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා මිනිත්තු 30 කින් යාමට හැකි සේ එය ඉදි කෙරෙන බව එහි සඳහන් වන්නේ.

ඊට අනුව කාර්ය බහුල වේලාවලදී මිනිත්තු 4 කට වරක් ද අනෙක් වේලාවලදී මිනිත්තු 10 කට වරක් ද නැවතුම් පොළකට දුම්රියක් පැමිණීමට නියමිතයි.

2020 දී ආරම්භ කර 2024 මැද භාගය වනවිට වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත මෙම දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘතිය මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක වනවා.

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.