ඩොලරය 180+ වෙයි.


අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලෙහි අගය අද තවදුරටත් පහළගොස් තිබේ. අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 180.66ක් ලෙසත්, ගැනුම් මිල රුපියල් 176.72ක් ලෙසත් මහ බැංකුව පවසයි

No comments:

Ad
Powered by Blogger.