සජිත්ගේ උදා ගම්මාන අහෝසි කරයි.


සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් අතිසාර්ථකව පවත්වාගෙන ගිය සැමට සෙවණ යළි පිබිදෙන උදා ගම්මාන වැඩසටහන නවතා දැමීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම වැඩසටහන සඳහා වෙන්කර තිබූ මුදල් භාණ්ඩාගාරයට පවරාගෙන ඇති බවද පැවසේ.

ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඉලක්කය වී තිබුණේ වසර 2020 වන විට උදා ගම්මාන 2,500 ක් රට පුරා ඇති කිරීමය.

එම ඉලක්කය 2019 වසර අග භාගය වන විට සම්පූර්ණ කරීමට ද ඔහු සැලැසුම්කර තිබිණි.

එසේම 2019 වසර අග භාගය වන විට තවත් උදා ගම්මාන 1,673 ක් ආරම්භ කිරීමට ඔහු පිඹුරුපත් සකසා තිබූ බව පැවසේ.

ඒ සඳහා දිනකට උදා ගම්මාන තුන බැගින් ආරම්භ කිරීමට ද, 2019 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වන විට උදා ගම්මාන 2,500 ක වැඩ ආරම්භ කර 2020 ජනවාරි 01 වැනිදාට තවත් උදා ගම්මාන 5,000 ක වැඩ ආරම්භ කිරීමට ද කටයුතු යොදා තිබූ බව වාර්තා වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.