මහින්දගේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ඉවතට. [Video]


කුමන්ත්‍රණ ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහා මුල්‍ය පහසුකම් අත්හිටුවන් ලෙස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ බව පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.