දේශපාලන අවුලෙන් සංචාරක ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අතරමඟ නවතී.


මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින දේශපාලන ව්‍යාකුල තත්වය හේතුවෙන් රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත සංචාරක ව්‍යාපෘති රැසක් ඇනහිට ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක ආධාර මත ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබු තිරසාර සංවර්ධන සංචාරක ව්‍යාපෘති රැසක් අතරමඟ නතර වී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිවලට පසුගිය ජුලි මස 3 වැනිදා කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් අනුමත ලැබී තිබෙනවා.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.