අද රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල රුපියල් 5කින් පහළට.


අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල රුපියල් 5කින් අඩුකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදි ගාමිණී ලොකුගේ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. 

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 හා 95 පෙට්‍රල්, ඔටෝ ඩීසල් හා සුපිරි ඩීසල් මිල මේ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩුකිරිමට නියමිත බව ඔහු සඳහන් කළේය.

ඉන්ධන වර්ගයමිල අඩුකිරීමපැවැති මිලනව මිල
පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 92රු 5රු 140රු 135
පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 95රු 5රු 164රු 159
ඔටෝ ඩීසල්රු 5රු 111රු 106
සුපිරි ඩීසල්රු 5රු 141රු 136

No comments:

Ad
Powered by Blogger.