මනෝ ගනේෂන්, සිරිසේන හමුවී කිව්ව කතාව මෙන්න [Video]


කුමන්ත්‍රණ ආණ්ඩුවට එක්ව සහය දෙන ලෙස  අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් ඇතුළු ද්‍රවිඩ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයට ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකළ ආරාධනය ප්‍රතික්ෂේප කළ බව එහි නායක අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් සඳහන් කරයි.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.