විමල් වීරවංශට නිවාස හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යධූරය.

   
විමල් වීරවංශ නිවාස හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපති මෛත්‍රීපා සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.