විදුලිබල මණ්ඩලයේ පසුගිය වසරේ පාඩුව රුපියල් බිලියන 26යි.

පසුගිය වසර තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 26ක පාඩුවක් වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පවසා සිටියේ රාජ්‍ය බැංකු දෙකක් සඳහා රුපියල් බිලියන 70ක් මේ වසරේ ගෙවීමට ඇති බවයි.

එසේම ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට ද රුපියල් බිලියන 45ක මුදලක් ගෙවීමට ඇතැයි ඒ මහතා පැවසීය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.