අලුතින් ගුරුවරු 2,100ක්.


දහතුන් වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට අලුතින් ගුරුවරුන් 2,100ක් බඳවාගෙන ඇති අතර ඉදිරියේදී තවත් ගුරුවරුන් 5,000ක් බඳවාගැනීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

2017 වසරේ මෙහි මූලික වැඩ කටයුතු ආරම්භ වූ අතර මේ වන විට පාසල් 196ක මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකය. මේ වසරේ සිට 2021 වසර දක්වා මේ ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර ඒ මඟින් පාසල් 661ක් දක්වා මේ වැඩසටහන ව්‍යාප්ත කිරීමටද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි.

අපොස සාමානය පෙළ සමත් හෝ අසමත් ඕනෑම සිසුවකුට මේ වෘත්තීය ප්‍රවේශයක් සහිත විෂයධාරාවන් තෝරාගැනීමේ අවස්ථාව උදා වෙයි. මේ තෝරාගැනීමට පෙර සෑම සිසුවකුම කාලීන වැදගත්කමක් සහිත පොදු විෂයධාරාව හැදෑරීම අනිවාර්ය වෙයි. මේ නව විෂයධාරාව හැදෑරීමේදි එය පන්ති කාමරයේ විනාඩි 40ක කාලපරිච්ඡේද ක්‍රමයෙන් වෙනස් වන අතර, පාසලේ ගුරුවරුන්ට හා සිසුන්ට කැමැති පරිදි නම්‍යශීලි කාලපරිච්ඡේද ක්‍රමයකට එය වෙනස් කිරීමට හැකි වෙයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.