විනය කඩන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වෙනදේ මෙන්න [Video]


Discussion with Deputy Speaker of the Sri Lanka Parliament Ananda Kumarasiri. | ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායක, මොණරාගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද කුමාරසිරි සමඟ සිදුකල කළ සම්පුර්ණ කතාබහ.No comments:

Ad
Powered by Blogger.