ෂැංග්‍රි-ලා නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමයි.

නැවත දැනුදෙන තුරු ෂැංග්‍රි-ලා හොටලය වසා දමා ඇති බව එම හොටල් කළමනාකරිත්වය දැනුම් දී ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.