සිරිසේනගේ ගැස්සට්ටුව දින 23කට පසු එළියට.


පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ජාතික තව්හිද් ජමාත් ඇතුළු අන්තවාදී සංවිධාන තුනක් තහනම් කෙරෙන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ. 

ඒ අනුව ජාතික තව්හිද් ජමාත්, ජමාතේ මිල්ලතේ ඊබ්‍රාහිම් සහ විලායත් අස් සෙයිලානි යන සංවිධාන එම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් තහනම් කර ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.